Aktualitātes

03|01|2022

ZAB “AZANDA & ASSOCIATES” VEIKSMĪGI AIZSTĀVĒJA KIA AUTO INTERESES TIESVEDĪBĀ PRET KONKURENCES PADOMI

2021. gada 22. decembrī Latvijas Republikas Senāts (Senāts) pieņēma spriedumu, ar kuru tika atcelts Administratīvās apgabaltiesas spriedums saistībā ar AS “KIA Auto” (KIA Auto) pieteikumu par Konkurences padomes (KP) lēmuma atcelšanu.
KP 2014. gada 7. augustā pieņēma lēmumu, ar kuru KIA Auto tika uzlikts naudas sods
134 51,43 euro apmērā. KP ieskatā, KIA Auto veica Konkurences likuma 11. panta pirmās daļas 7. punkta pārkāpumu (darbība, kura dēļ cits tirgus dalībnieks spiests atstāt tirgu), kas esot izpaudies kā vienošanās, kas uzliek pienākumu automašīnu īpašniekiem visas KIA ražotāja paredzētās automašīnas regulārās tehniskās apkopes un remontu, ko neaptver garantija, garantijas periodā veikt pie KIA pilnvarotajiem pārstāvjiem, lai saglabātu automašīnas garantiju, kā arī regulārajās tehniskajās apkopēs garantijas periodā izmantot KIA ražotāja oriģinālās rezerves daļas, lai saglabātu automašīnas garantiju.
KP lēmumu KIA Auto pārsūdzēja Administratīvajā apgabaltiesā (Apgabaltiesa). 2017. gada 10. martā Apgabaltiesa noraidīja pieteikumu, par ko KIA Auto iesniedza kasācijas sūdzību Senātā.
2021. gada 22. decembra spriedumā (Spriedums) Senāts atcēla Apgabaltiesas spriedumu un nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai. Senāts pievienojās ZAB “Azanda & Associates” (Birojs)  speciālistu viedoklim, ka, pārbaudot KP lēmuma tiesiskumu, Apgabaltiesa nav vadījusies pēc doktrīnā izstrādātājiem kritērijiem un Eiropas Savienības Tiesas judikatūras, kas ļautu secināt, ka konkurenci ierobežojošajai rīcībai ir bijušas reālas sekas. Senāts uzsvēra, ka izvērtējums par aizliegtas vienošanās ietekmi uz tirgu nedrīkst būt teorētiskam, abstraktam un balstītam pieņēmumiem. Savukārt Apgabaltiesa, kā norāda Senāts, ir vērtējusi tikai to, vai vienošanās pastāv un šīs vienošanās saturu, atsaucoties uz abstraktiem un teorētiskiem apsvērumiem. Senāts arī atgādināja, ka saskaņā ar Eiropas Komisijas izstrādātajām vadlīnijām konkurences tiesību pārkāpumu nevar konstatēt vienīgi no vienošanās satura, bet ir jākonstatē arī ietekme uz konkurenci, ko var noskaidrot, pārbaudot virkni apstākļu.
Senāts atzina par kļūdainu Apgabaltiesas secinājumu, ka KP nav pienākuma pierādīt, ka aizliegtās vienošanās dēļ bija iestājušas konkrētas negatīvas sekas, kas ietekmēja tirgu konkrētā apmērā, jo negatīvas seka konkurencei izrietot no ierobežojošo noteikumu būtības. Tāpat Spriedumā atzīts par aplamu tiesvedības gaitā KP izteiktais arguments, ka atbilstoši Konkurences likuma 11. panta pirmajai daļai mērķis vērsties pret konkurenci neatkarīgi no reālajām sekām (tostarp potenciālajām) esot instruments, lai izprastu vienošanās būtību, nevis novērtētu jau radītu kaitējumu konkurencei. Ka norādīts Spriedumā, KP nav atklājusi jēdziena “potenciālās sekas” saturu, kā arī savā lēmumā nav novērtējusi šādas sekas.
Tādējādi Senāts piekrita Biroja paskaidrojumiem un nolēma atcelt Apgabaltiesas spriedumu.
Spriedums ir pieejams: https://www.at.gov.lv/lv/jaunumi/par-tiesu-lietam/administrativo-lietu-departamenta/tiesai-no-jauna-javerte-konkurences-padomes-lemums-par-aizliegtu-vienosanos-10931?year=2021&month=12
 
Sākums
 
© 2022 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created: Provincentrs
»